هواساز تبخیری دو مرحله ای - برج و هواساز

ابعاد:

عرض، ارتفاع، طول

(cm)

دبی آب کویل برج )g.p.m( نوع فن راندمان تبخیر

درصد))

توان مصرفی کل

(کیلووات بر ساعت)

ظرفیت گرمایشی (کیلوکالری بر ساعت) ظرفیت سرمایشی

(تن تبرید)

مدل
Dimentions

(cm)

Heating coil water Flow

(g.p.m)

Fan type Evaporation efiiciency Total power consumtion

(Kca/hr)

Heating capacity (Kcal/hr) Cooling capacity

(Refregaration ton)

Model
100*80*80 5 Axial 90% 1.1 71 2.44 CVT-5000
110*95*95 5 90% 1.3 87 3.93 CVT-8000
95*95*140 7 90% 1.8 115 6.25 CVT-12000
95*110*150 10 90% 2.3 165 9.5 CVT-18000
95*150*180 15 90% 3.8 197 12.39 CVT-24000
150*240*180 24 90% 6.9 310 18.88 CVT-36000