پروژه گلستان ، 36 واحد ، اقدسیه ، سال  1384 ، کارفرما مهندس عاشوری