نام پروژه :مهروماه

آدرس :سعادت آباد بلوار زبیعی

سطح :نیمه لوکس

کارفرما :تعاونی دارایی و مالیاتنام افراد شاخص

مجری پدروژه :برادران گنجور و رییس تعاونی و مدیر تاسیسات

تعداد واحد :۸۸دستگاه  قرار داد با احتسا مشاعات۱۴۵متر مربع

متراژ غالب ۱۲۵متر و ۱۹۵متر و  ۴۰۰متر

سیستم سرمایش و گرمایش :هواساز زمینی ۸۰۰۰و موتورخانه مرکزی

محل نسب بالکن ها ایستاده

سال بهره برداری ۱۳۸6