مجتمع پلاتین ، 20 واحد ، اقدسیه ، سال 1395، کارفرما ذوالفقاری