نام پروژه : الهیه

آدرس : محمدیه قزوین

سطح : متوسط

کارفرما : شرکت راه ری: سلیمانی مدیر و مالک پروژه اکبری مدیر اجرایی

نام افراد شاخص مجری پروژه تعداد واحد : 640 دستگاه ، واحد های 110 متر مربع

سیستم سرمایش و گرمایش : هواساز سقفی 5000 ، بهمراه

پکیج

محل نسب بالکن ها سقفی

سال بهره برداری 1390