• project
سنســورهای متعــددی در نقــاط مختلــف محصــولات وجــود دارد کــه در زمــان بــروز مشــکل و یــا خرابــی هــای احتمالــی ، بــه ســرعت مشــکل را شناســایی کــرده و از طریــق صفحــه نمایشــگر داخــل واحــد اطــاع رســانی انجــام مــی شــود