• project
و بــدون جاروبک(براشــلس) دو طرفه می باشــد BLDCفــن این دســتگاه از نــوع کــه ســبب ایجــاد جریانــی یکنواخــت در کل ســطح پــره های ســانتریفیوژ شــده % ســرعت نامــی بــه 99 % تــا 10اســت و تنظیــم ســرعت فــن و میــزان دبــی از صــورت تدریجــی و پیوســته قابل تنظیم اســت. درصــد کمتــر از 50اســتفاده از ایــن نــوع فــن باعــث کاهــش مصــرف بــرق تــا موتورهــای القایــی رایــج و عــدم نیــاز به تعمیــر و نگهــداری و کاهــش هزینه های بهــره بــرداری شــده اســت