تنظیم رطوبت

کنترل و جلوگیری از آسیب های تنفسی و پوستی که به موجب کاهش رطوبت نسبی معمول ایجاد می گردد

اطلاعات بیشتر
image01

کم مصرف


در مـدل هواسـاز نـوع تبخیـری مصـرف بـرق در حـدود یـک دهـم سیسـتم هـای تراکمـی و کمتـر از نصـف کولـر آبـی میباشـد

اطلاعات بیشتر
image01

تامین هوای تازه

در هواســاز آپارتمانــی ، در تمامــی فصــول هــوای تــازه، پــس از فیلتراســیون، تنظیــم رطوبــت و دمــا ، از طریــق کانــال هــا وارد محیــط میگــردد

اطلاعات بیشتر
image01